Проекти в ПР „Сребърна” - Страница 8

 4. Планиране и оптимизация на управлението:

  ПР Сребърна:

4.1. Актуализиране на плана за управление, което включва:

  • Задълбочени проучвателни дейности;
  • Актуализиране на плана за управление на резервата и изготвяне на план за управление на защитена местност „Пеликаните” (бивша буферна зона);

4.2. Изготвяне на план за управление на резерват „Бели Лом” и план за управление на защитена местност „Ломия” (бивша буферна зона).

4.3. Дейности за превенция на пожари:

  • Премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за пожарните автомбили и отстраняване на пропадания;
  • Изготвяне на брошури за превенция, изработване на евакуационен план и план за действие при бедствия, стихии и аварии;
  • 5. Закупуване на неголяма 4-6 местна лодка без мотор.          
  • 6. Закупуване на специализиран софтуер за ГИС и изработка на др. софтуери.
  • 7. Одит;
  • 8. Организация и управление на проекта;
  • 9. Мерки за публичност.
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.