„Сребърна” (НАТУРА 2000, код 0000241, област Силистра) – попада в землищата на с. Айдемир, с. Ветрен и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра, с обща площ 1448,20 ха. В зоната ще се опазват: Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност…
Продължава...
„Островче” (НАТУРА 2000, код 0000173, области Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Островче, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец, община Лозница, област Разград; с. Благоево, с. Пороище и гр. Разград, община…
Продължава...
„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код 0000106, области Силистра, Добрич и Шумен) – попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с.…
Продължава...
„Остров Чайка” (НАТУРА 2000, код 0000534, област Силистра) – попада в землището на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра, с обща площ 245,68 ха. Ще се опазват: Алувиалнигорис Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Мизийскигориотсребролистналипа, Рекискалнибреговес Chenopodion…
Продължава...
„Пожарево – Гарван”(НАТУРА 2000, код 0000530, област Силистра) – попада в землищата на с. Долно Ряхово, с. Зафирово, с. Коларово и с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра; с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра; с. Дунавец, с.…
Продължава...
„Ломовете” (НАТУРА 2000, код 0000608, области Русе, Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Дряновец, с. Осенец и с. Раковски, община Разград, област Разград; с. Езерче, с. Костанденец и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград; гр.…
Продължава...
„Боблата” (НАТУРА 2000, код 0000180, област Силистра) – попада в землищата на с. Старо село, гр. Тутракан и с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 3216,87 ха. Защитената ще опазва: Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Мизийски гори…
Продължава...
„Суха река” (НАТУРА 2000, код 0000107, области Добрич, Варна и Силистра) – разположена е вземлищата на с. Водица, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, с. Аксаково, с. Изворско, с. Въглен, с. Новаково, с. Зорница , с. Любен Каравелово и с.…
Продължава...
„Лудогорие – Боблата” (НАТУРА 2000, код 0000171, области Разград и Силистра) – намира се в землищата на с. Прелез и с. Сушево, община Завет, област Разград; с. Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Събин, с. Севар и с.…
Продължава...
„Лудогорие – Сребърна” (НАТУРА 2000, код 0000169, област Силистра) – намира се в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра; с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с.…
Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.