„Река Янтра”

Река Янтра Река Янтра

Река Янтра (НАТУРА 2000, код 0000610, области Русе, Велико Търново и Габрово) – намира се в землищата на селата Ветринци, с. Леденик, с. Пушево, с. Самоводене, с Шемшево и гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново; с. Върбица, с. Горски Тръмбеш, с. Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Първомайци, с. Янтра, гр. Долна Оряховица и гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново; с. Козаревец и гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново; с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново; с. Бреговица, община Стражица, област Велико Търново; Гръблевци, с. Мичковци, с. Палаузово, с. Смирненски, с. Топлеш и гр. Габрово, община Габрово, област Габрово; с. Гостилница, с. Каломен, с. Скалско, с. Славейково, с. Чуково и с. Янтра, община Дряново, област Габрово; с. Брестовица, община Борово, област Русе; с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград и с. Ценово, община Ценово, област Русе; с. Ботров, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Стърмен и гр. Бяла, община Бяла, област Русе, с обща площ 13900,41 ха.

Защитената зона се обявява с цел: Опазване на следните местообитания:Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., Субпанонски степни тревни съобщества, Панонски льосови степни тревни съобщества,Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, Панонски солени степи и солени блата, Мизийски гори от сребролистна липа склонове, Хазмофитна растителност по варовикови скални excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Балкано-панонски церово-горунови гори, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus, както и видовете Нощна чапла, Ястребогушо коприварче, Черна каня, Черночела сврачка, Скален орел и др.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Батин” „Студена река” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.