Беленска гора

Беленска гора Беленска гора

 

Беленска гора (НАТУРА 2000, код 0000231, области Велико Търново и Русе) – намира се в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци и с. Орловец, община Полскиш Тръмбеш, област Велико Търново; с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново; с. Бистренци, с. Дряновец, с. Полско Косово и гр. Бяла, община Бяла, област Русе, с обща площ 7312,21 ха.

В нея ще се опазват: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, Панонски гори с Quercus pubescens, Балкано-панонски церово-горунови гори, Мизийски гори от сребролистна липа, както и животинските видове: Червеногърба сврачка, Белоопашат мишелов, Сирийски пъстър кълвач, Малъкорел, Градинскаовесарка, Ястребогушокоприварче и др.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.