„Калимок – Бръшлен”

Калимок – Бръшлен (НАТУРА 2000, код 0000377, области Русе и Силистра) – попада в землищата на селата Бабово, Бръшлен, Голямо Враново и Ряхово, община Сливо поле, област Русе; с. Нова Черна, с. Старо село, с. Цар Самуил и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 7550,18 ха.

Предмет на опазване в зоната са:Панонски солени степи и солени блата, Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara, Естествени еутрофни езера с растителност от типа  Magnopotamion или Hydrocharition, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), както и Къдроглавпеликан, Черенщъркел, Полскабъбрица, Гривестачапла, Малъксокол и др.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.