„Мартен – Ряхово”

Мартен – Ряхово (НАТУРА 2000, код 0000529, области Русе) – попада в землищата на селата Мартен и Сандрово, община Русе, област Русе; с. Ряхово и с. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, с обща площ 1172,74 ха.

Предмет на опазване са: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) типа  Magnopotamion или HydrocharitionBidention p.p., Естествени еутрофни езера, Реки скални брегове с Chenopodion rubri иВидра, Червенокоремнабумка и Обикновенаблатнакостенурка.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.