Logo
Печат на тази страница

„Лудогорие”

Лудогорие (НАТУРА 2000, код 0000168, области Русе, Разград и Силистра) – попада вземлищата на с. Брестовене, Веселец, гр. Завет, с. Иван Шишманово, с. Острово и с. Прелез, община Завет, област Разград; с. Вазово, с. Голям поровец, С. Драгомъж, гр. Исперих, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари и с. Старо село, община Исперих, област Разград; с. Беловец, с. Дряново, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Сеслав, с. Равно и с. Каменово, община Кубрат, област Разград; с. Дянково, с. Побит камък, с. Черковна, с. Топчий и с. Ясеновец, община Разград, област Русе; с. Голям извор, община Самуил, област Разград; гр. Глоджево и с. Смирненски, община Ветово, област Русе; с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Стамболово и с. Черешово, община Сливо поле, област Русе; с. Тетово, община Русе, област Русе; гр. Алфатар и с. Цар Асен, община Алфатар, област Силистра; с. Бащино, с. Вълкан, гр. Главиница, с. Царица, с. Звенимир, с. Зебил, с. Листец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлез и с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра; с. Боил, с. Водно, с. Вокил, с. Долец, с. Златоклас, с. Овен, с. Поройно, с. Правда, с. Руйно, с. Черковна, с. Черник, с. Чернолик и с. Яребица, община Дулово, област Силистра; с. Бабук, с. Брадвари, с. Казимир и с. Професор Иширково, общино Силистра, област Силистра; с. Босна, с. Добротица и с. Ирник, община Ситово, област Силистра, с обща площ 59 447,46 ха.

Ще се обяви с цел опазването на следните местообитания: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia (*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и видовете Малък креслив орел, Бухал, Горска чучулига, Белоопашатмишелов, Черночеласврачка, Ястребогушо коприварче и др.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.