„Лудогорие – Боблата”

Лудогорие – Боблата (НАТУРА 2000, код 0000171, области Разград и Силистра) – намира се в землищата на с. Прелез и с. Сушево, община Завет, област Разград; с. Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Събин, с. Севар и с. Тертер, община Кубрат, област Разград; с. Осен и с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра; с. Белица, с. Бреница, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново и с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра, с площ 4838,03 ха. Зоната ще опазва:Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, Качулатачучулига, Ръждив aнгъч, Орко, Белоопашат мишелов и др.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.