„Ломовете”

Ломовете (НАТУРА 2000, код 0000608, области Русе, Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Дряновец, с. Осенец и с. Раковски, община Разград, област Разград; с. Езерче, с. Костанденец и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград; гр. Ветово, с. Писанец и гр. Сеново, община Ветово, област Разград; с. Къцелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов и с. Широково, община Две могили, област Разград; с. Божичен, с. Иваново, с. Кошов, с. Красен, с. Нисово, с. Табачка, с. Червен, с. Щръклево, с. Церовец и с. Сваленик, община Иваново, област Русе; с. Басарбово, Долапите, Средна кула и гр. Русе, община Русе, област Русе; с. Горско Абланово и с. Гърчиново, община Опака, област Търговище; с. Захари Стоянов, община Попово, област Търговище, с обща площ 32 488,93 ха.

Ще се опазват: Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), Неблагоустроени пещери, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Панонски гори с Quercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Полуестествени сухи тревни и храстови видове, Низинни сенокосни ливади, Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, Мизийски гори от сребролистна липа, Балкано-панонски церово-горунови гори, Малък орел, Белобуза рибарка, Малкабялачапла, Kръстат (царски) орел, Oрел рибар и др.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.