„Пожарево – Гарван”

Пожарево – Гарван(НАТУРА 2000, код 0000530, област Силистра) – попада в землищата на с. Долно Ряхово, с. Зафирово, с. Коларово и с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра; с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра; с. Дунавец, с. Пожарево и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 5886,27 ха.

Защитената зона ще опазва:Алувиалнигорис Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Мизийскигориотсребролистналипа, Рекискалнибреговес Chenopodion rubri и Bidention p.p., Естествениеутрофниезерасрастителностот типа  Magnopotamion или Hydrocharition, Олиготрофнидомезотрофнистоящиводисрастителностот Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Белоокапотапница, Черночеласврачка, Нощначапла, Вечернаветрушка, Малъккресливорел, Бялалопатарка и др.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Ломовете” „Остров Чайка” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.