„Хърсовска река”

Хърсовска река (НАТУРА 2000, код 0000106, области Силистра, Добрич и Шумен) – попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел и с. Честименско, община Тервел, област Добрич; с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра; с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово и с. Скала, община Дулово, област Силистра; с. Войново, с. Давидово, с. Поп Русаново, с. Посев, с. Средище и с. Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра; с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Поп Кралево и с. Срацимир, община Силистра, област Силистра; с. Браничево и с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, с обща площ 36 756,70 ха.

В зоната ще се опазват: Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Неблагоустроени пещери, Панонски гори с Quercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, Чернаканя, Вечернаветрушка, Ястребогушокоприварче и др.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Остров Чайка” „Островче” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.