Logo
Печат на тази страница

„Островче”

Островче (НАТУРА 2000, код 0000173, области Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Островче, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец, община Лозница, област Разград; с. Благоево, с. Пороище и гр. Разград, община Разград, област Разград; с. Дриново, с. Еленово, с. Ломци и с. Тръстика, община Попово, област Търговище; с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци, община Търговище, област Търговище, с обща площ 6749,19 ха.

Предмет на опазване ще са: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Низинни сенокосни ливади, Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), Панонскигорис Quercus petraea и Carpinusbetulus, Панонскигорис Quercus pubescens, Балкано-панонскицерово-горуновигори, Мизийскигориотсребролистналипа, Крайречнигалерииот Salix alba и Populus alba, Тръстиковошаварче, Сива врана, Ушатасова, Чакал, Благороденелен, Мочурношиварче и др.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.