„Сребърна”

Сребърна (НАТУРА 2000, код 0000241, област Силистра) – попада в землищата на с. Айдемир, с. Ветрен и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра, с обща площ 1448,20 ха.

В зоната ще се опазват: Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelleteauniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Естествени еутрофни езера с растителност от типа  Magnopotamion или Hydrocharition, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidentionp.p., Панонски льосови степни тревни съобщества, Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnionincanae, Salicion albae), Панонски гори с Quercuspubescens, Мизийски гори от сребролистна липа, Белоокапотапница, Блестящибис, Ръждивачапла, Розовпеликан, Нощначапла, Къдроглавпеликан, Гривестачапла и др.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Островче”
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.