„Лудогорие” (НАТУРА 2000, код 0000168, области Русе, Разград и Силистра) – попада вземлищата на с. Брестовене, Веселец, гр. Завет, с. Иван Шишманово, с. Острово и с. Прелез, община Завет, област Разград; с. Вазово, с. Голям поровец, С. Драгомъж, гр. Исперих,…
Продължава...
„Божкова дупка”(НАТУРА 2000, код 0000605, област Русе) – намира се вземлището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе,с обща площ 1 ха. Защитената зона ще опазва  местообитанията на: Неблагоустроени пещери и видовете - Южен подковонос, Голям подковонос, Maлък подковонос, Дългокрил…
Продължава...
„Мартен – Ряхово” (НАТУРА 2000, код 0000529, области Русе) – попада в землищата на селата Мартен и Сандрово, община Русе, област Русе; с. Ряхово и с. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, с обща площ 1172,74 ха. Предмет на…
Продължава...
„Калимок – Бръшлен” (НАТУРА 2000, код 0000377, области Русе и Силистра) – попада в землищата на селата Бабово, Бръшлен, Голямо Враново и Ряхово, община Сливо поле, област Русе; с. Нова Черна, с. Старо село, с. Цар Самуил и гр. Тутракан,…
Продължава...
  „Беленска гора” (НАТУРА 2000, код 0000231, области Велико Търново и Русе) – намира се в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци и с. Орловец, община Полскиш Тръмбеш, област Велико Търново; с. Виноград, община…
Продължава...
„Студена река” (НАТУРА 2000, код 0000233, Области Русе и Велико Търново) – попада в землищата на с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Караисен и с. Батак, община Павликени, област Велико Търново; с. Вързулица и с. Павел, община Полски Тръмбеш,…
Продължава...
„Река Янтра” (НАТУРА 2000, код 0000610, области Русе, Велико Търново и Габрово) – намира се в землищата на селата Ветринци, с. Леденик, с. Пушево, с. Самоводене, с Шемшево и гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново; с. Върбица,…
Продължава...
„Батин” (НАТУРА 2000 код 0000232, Облас Русе) – намира се в землището на с. Батин и с. Горно Абланово, община Борово и с. Мечка, община Иваново, с обща площ 2654,77 ха. Създава се с цел:Опазването на следните животински видове: Късопръст…
Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.