„Рибарници Мечка”

„Рибарници Мечка” (НАТУРА 2000, код BG0002024, Област Русе) попада в землищата на с. Батин и с. Горно Абланово, община Борово и с. Мечка, община Иваново, област Русе, с обща площ 25 823.437дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 561 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Възстановяване и поддържане на екстензивното управление на рибовъдното стопанство за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница /Aythyanyroca/, малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, голямата и малката пъструшки /Porzanaporzana/ и /Porzanapusilla/ и белобузата рибарка /Chlidonias  hybridus/, както и възстановяване естествените заливни гори на остров Батин.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: „Ломовете” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.