Logo
Печат на тази страница

„Комплекс-Калимок”

„Комплекс-Калимок” (НАТУРА 2000, код BG0002030, Области Силистра и Русе) – разположена ев землищата на селата Ряхово, Бабово, Бръшлен и Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Тутракан, община Тутракан, област Силистра с площ 94 292,165 дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 831 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Създава се с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Червеногуш гмурец /Podiceps grisegena/, Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Голям воден бик /Botaurus stellaris/. Възстановяване и поддържане на екстензивното управление на влажната зона за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница, малкия воден бик, голямата и средната пъструшки и белобузата, белокрилата и черната рибарки, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.