„Стената”

„Стената” (НАТУРА 2000, код BG0002031, Област Силистра) – попада в землището на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра с обща площ 797,274 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, обикновения пчелояд /Merops apiaster/ и синявицата /Coracias garrulus/ за постигане на техния благоприятен природозащитен статус.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.