„Хърсовска река”

„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код BG0002039, Област Силистра) – попада в землищата на с. Честименско, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Безмер, с. Гуслар, с. Главанци, с. Професор Златарски и с. Каблешково, община Тервел, област Добрич; с. Върбино и с. Межден, община Дулово, област Силистра,  с.Давидово, с. Попрусаново, с. Войново, с. Средище, с. Каменци, с. Стрелково и с. Посев, община Кайнарджа, област Силистра, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Алеково, с. Цар Асен, с. Кутловица, с. Васил Левски и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Българка, с. Богорово, с. Главан, с. Срацимир и с. Поп Кралево, община Силистра с площ 354 286,270 дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 767 от 28 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Създава се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на Черен щъркел /Ciconia nigra/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня /Milvus migrans/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, както и проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност, и възстановяване на естествени горски и тревни местообитания.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Сребърна” „Суха река” »
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.