„Лудогорие”

„Лудогорие” (НАТУРА 2000 код BG0002062, Области Русе, Разград и Силистра) – попада в землищата на селата Черешово, Кошарна – Община Сливо поле, област Русе; с. Тетово – община Русе, област Русе; с. Смирненски, град Глоджево – община Ветово, област Русе; с. Овен, с. Златоклас, с. Долец, с. Вокил, с. Водно, с. Боил, с. Яребица, с. Руйно, с. Черник, с. Черковна, с. Чернолик, с. Окорш, с. Паисиево, с. Поройно, с. Правда, с. Раздел - община Дулово, област Силистра; с. Малък Поровец, град Исперих, с. Драгомъж, с. Старо селище, с. Райнино, с. Лудогорци, с. Йонково, с. Голям Поровец, с. Вазово, с. Свещари – община Исперих, област Разград; с. Голям извор – община Самуил, област Разград; град Завет, с. Прелез, с. Острово, с. Брестовене, с. Веселец, с. Иван Шишманово – община Завет, област Разград; с. Сеслав, с. Равно, с. Медовене, с. Дряново, гр. Кубрат, с. Воден, с. Каменово, с. Беловец – община Кубрат, област Разград; с. Дянково, с. Побит камък, с. Топчий, с. Черковна, с. Ясеновец – община Разград, област Разград; с. Стефан Караджа, с. Осен, гр. Главиница, с. Ножарево, с. Бащино, с. Падина, с. Подлес, с. Листец, с. Зебил, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зарица – община Главиница, област Силистра; с. Преславци, с. Белица – община Тутракан, област Силистра; с. Ирник, с. Босна, с. Добротица – община Ситово, област Силистра; с. Брадвари, с. Професор Иширково, с. Йорданово, с. Казимир, с. Бабук – община Силистра, област Силистра и град Алфатар – община Алфатар, област Силистра, с обща площ 913 890,638.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 837 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/ и др.по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; Повишаване естествеността на горските местообитания, както и възстановяване на горски и тревни местообитания.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.