„Гарванско блато”

„Гарванско блато” (НАТУРА 2000, код BG0002064, Област Силистра) – разположена е в землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с обща площ 3242,666дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 567 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане местообитанията на Червеногушия гмурец /Podiceps grisegena/, Малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, Белооката потапница /Aythya nyroca/ и Кокилобегача /Himantopus himantopus/ по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и възстановяване и поддържане на Гарванското блато за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница;

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.