„Блато Малък Преславец”

„Блато Малък Преславец” (НАТУРА 2000, код BG0002065, Област Силистра) – попада в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с обща площ 3722,223дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 568 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус на Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белобуза рибарка /Chlidonias hybridus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Сив кълвач /Picus canus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/.

Оценете
(0 гласа)
Още в тази категория: « „Гарванско блато”
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.