Интерактивна игра „Открий Легендата”

Автор: Красимир Киров
Идеен проект: Рени Петрова

Играта „Открий легендата” е разработена през 2006 година от експерти на РИОСВ-Русе. Предназначена е за деца и младежи на възраст от 8 до 19 годишна възраст. Идеята на играта е посетителите на Поддържан резерват „Сребърна” да се потопят в атмосферата на защитената местност, да научат за произхода на името й, да придобият познания за биологичното разнообразие, да възпитат лидерски и организаторски умения.

Има три легенди за произхода на името на селото и резервата Сребърна .... легендата за сребърните лъчи, за лодката със сребро и за храбрия войн Сребрун. Разбира се, най–достоверно звучи тази за лъчите.... И сега, като застанеш рано сутрин на „Коджа баир” и погледнеш към „Бабушкото блато”, а вечер когато луната озари водната шир се вижда сякаш над езерото са пръснати хиляди сребърни монети. Тези вълшебни моменти са допълнени със звучния хор на жабите, спокойните трели на птиците и шепота на тръстиките.....

Играта „Открий легендата” е екипна. Препоръчителен брой на групата е не по-малко от 15 и не-повече от 36 участници, разпределени в три отбора, наречени условно „Жълт”, „Розов” и „Зелен”.

Всеки отбор следва да излъчи капитан и вестоносец, които имат допълнителни роли.

Играта е свързана с физически усилия от страна на участниците, които следва да са в добро здравословно състояние и облечени в подходящо спортно облекло.

Препоръчително е маршрутите на отборите да бъдат обезпечени от ръководители с оглед безопасността на участниците.

  Правила на играта:
 • Групата се разпределя на три отбора на случаен принцип или по преценка на ръководителите. Отборите следва да имат относително равностойни възможности.
 • Веки отбор излъчва свой капитан и вестоносец. В играта участват всички от групата.
 • Капитаните на отборите изтеглят чрез жребий една от легендите и определят принадлежността на отбора: „Жълт”, „Розов” и „Зелен”.
 • На капитаните се предоставят бинокъл, карта и свитък с текст, описващ една от легендите за произход на името на селото и резервата. В текста с легендата има липсващи думи.
 • Участниците започват да следват маршрута по предоставената карта търсейки свитъци с „жокери”, предварително поставени по трите маршрута от организаторите. Всеки отбор разполага и с описание на маршрута.
 • Всеки отбор търси „жокера”, даващ кратко описание на липсващата дума. Жокерите са разпечатани на цветна хартия – жълта, зелена и розова.
 • Капитанът на отбора вписва съответната дума в легендата.
 • Когато се попълнят липсващите думи в текста на легендата, вестоносецът трябва по най-бързия начин да донесе текста на легендата в Управлението на ПР „Сребърна”.
 • Печели отборът, който най-коректно е попълнил липсващите думи на съответната легенда.
 • В края на играта, се събират трите отбора и капитаните им прочитат пред всички легендите за произхода на името на селото и резервата. Всички участници получават грамота за активно участие.

Разиграването на играта „Открий легендата” на територията на ПР „Сребърна” изисква предварителна подготовка и заявка от страна на участниците.

Карти на отборите:

Жълт отбор

Розов отбор

Зелен отбор

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.