Контакти

Име Позиция Телефон Мобилен Факс
Министерство на околната среда и водите Юлиян Попов – министър на околната среда и водите 02/ 940 61 94 02/986 25 33
Дирекция „Национална служба за защита на природата” при МОСВ Мирослав Калугеров – Директор на дирекция „НСЗП" 02/940 61 58
Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе Анелия Малчева - Николова - Директор на РИОСВ-Русе 082/820 771; 082/ 820 772; 082/ 820 774 082/820 779
Административна сграда: Поддържан резерват „Сребърна” Момчил Петров - ст. експерт 08677/ 25 30
Природонаучен музей в с. Сребърна Eлена Илиева - директор 08677/ 24 69 0889 284 182
Кметство с. Сребърна Георги Иванов - кмет на с. Сребърна 08677/ 23 81; 08677/ 22 14
Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания при БАН Доц. д-р Анна Ганева – директор +359 2 9793765
Екип експерти, работещи по проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” Светлана Иванова - ръководител-проект

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.