Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на р. Дунав, на двата шлюза и в езерото и за отчитане на други видове параметри на водата”.  

С помощта на това оборудване ще могат да се правят експресни анализи на водите в езерото по следните параметри: температура, Ph, амоний, нитрати, нитрити, орто-фосфати, соленост проводимост и други.

Доставката е извършена от „Дая райзинг” ЕООД – гр. Русе. Фирмата е избрана чрез пряко договаряне. Охраната на резервата вече е обучена да прави експресни анализи. Предстои обучението на експертите по биологично разнообразие.

Дейността по изграждане на цялостната експертна система за отчитане на водните нива следва да приключи в средата на месец август. Тя се изпълнява от „Сигма” ООД гр. Русе и предвижда отчитане на автоматично измерени водно ниво и температура на водата при двата шлюза в езерото „Сребърна” в реално време. Данните се предават автоматично на разстояние до компютър с обща база данни. При отчитане на критични нива системата ще „алармира” в административната сграда за предприемане на действия за отваряне на двата шлюза към река Дунав. Събраните данни в реално време ще улеснят служителите в резервата, като предоставят информация, която да позволи своевременното отваряне на шлюзовете. Това ще гарантира поддържането на оптимално ниво на водата в езерото, осигуряващо нормални условия за развитието на екосистемите в защитената територия. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.