Природонаучният музей в с. Сребърна ще посреща обновен любителите-орнитолози

Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в с. Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознават с уникалното биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна”.

Изпълнението на ремонтните работи са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”).

Природонаучният музей е с отремонтирани покривни конструкции и вътрешни помещения. С цел енергийна ефективност са топлоизолирани вътрешните и външни стени на сградата. Музеят е снабден с верижен транспортьор и рампа, което осигурява достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Обновени са витрините, в които са преаражирани тематично експонатите и заедно с фотосите представят очарованието на резервата през четирите сезона на годината. Доставени са мебели за библиотеката и конферентната зала и е облагороден теренът около сградата. Предстои доставката на техника – мултимедиен проектор, зрителни тръби, фотоапарат, периферна техника, аудиосистема с туристическа информация, LCD екран, и др.

Извършените реконструкция и ремонт на помещениятав административната сграда към ПР „Сребърна” осигуряват обособяването й в „Център за управление” с контролна зала.Навтория етаж на сградата е пригодено помещение със специален режим на достъп за работа, където ще се съхранява документация и изчислителна техника.

Реновирани са помещения за персонала за полагане на сменен труд през денонощието.

 Строително-ремонтните работи на двете сгради са изпълнени от „Крис груп” ЕООД - гр. Русе, по проект на „Мира АРТ” ЕООД - гр. Силистра за музея и „ФТ-Проект”ЕООД- Русеза административната сграда.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.