Почистени и обозначени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

Днес, 3 септември 2014 г. на публична церемония край х. Кривня (община Ветово) бяха представени двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом”. Те са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите, но до настоящия момент не са извършвани никакви поддържащи дейности.

Пътеките са почистени от саморасла растителност, обезпаразитени са и са обособени 4 места за отдих. Поставени са кошчета за отпадъци, дървени маси и пейки. Обособени са два навеса.по двете пътеки -  м. „Изток чешма” - хижа „Кривня” и м. „Изток чешма” - м. „Кривненски път”. Допълнително ще се поставят 4 информационни табла с актуална информация.

В присъствието на представители на кметството, общински служители, изпълнителя на дейността и част от екипа бе представен проектът, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе.

Към настоящия момент се работи и по подготовката на Планове за управление на Резервата и защитена местност „Ломия”. Това ще даде възможност за по-ефективното му управление и стопанисване, както и определяне състоянието на екосистемите и набелязване на мерки за опазването на биологичното му разнообразие.

Стойността на безвъзмездна финансова помощ на проекта е в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

Повече за дейностите по проекта и Резерват „Бели Лом” можете да намерите на интернет страницата на ПР „Сребърна” на адрес: http://srebarnalake.com/.

DSC06344 - Copy 20140818 115659 IMG 5728
IMG 5731 IMG 5737 - Copy IMG 5725

Резерват „Бели Лом” е разположен в землищата на с. Кривня, община Ветово и гр. Цар Калоян. Обхваща площ от 773.0 ха, изключителна държавна собственост. Обявен е за резерват през 1980 година със Заповед № 393/12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. На неговата територия са забранени всички дейности; влизането и преминаването, освен по определените пътеки.

Резерватът е разположен в южната част на Лудогоро-Добруджанския район. Той включва издънкови дъбово-липови гори, които се обитават от редки и застрашени от изчезване видове птици. За естествените граници от север и изток му служат бреговете на река Бели Лом, а от запад местностите „Исток чешма” и „Ново село”. На юг резерватът граничи с горски площи и обработваеми земи. Той може да се наблюдава от местността „Калето” под с. Кривня, а от западната страна до него може да се достигне от шосето „Цар Калоян-Ветово след известен преход срещу течението на река Бели Лом.

В целия комплекс релефът се очертава от полегати до стръмни склонове и част от заливна речна тераса, която е заблатена и мочурлива. Коритото на река Бели Лом се отличава с типично меандрово развитие. На места са се образували къси каноньовидни участъци. Тук има останки от стари селища, крепости, скални манастири, а в долината надгробни и селищни могили.

Растителната покривка е представена от характерни издънкови дъбово-липови гори и от интересни храстови съобщества по скалистите терени. Около 80 % от територията му е покрита от гори благун, летен и зимен дъб, сребролистна липа и дребнолиста липа. Срещат се и обикновен и келяв габър, бряст, полски клен, шестил, мекиш, ясен, мукиня, горска ябълка и дива круша, а от храстите- глог, люляк, драка и смрадлика. На места са били извършени изкуствени залесявания с акация.

 В резерват „Бели Лом” се срещат 70 вида птици, основна част от които са пойни, което е допринесло за включването на резервата в списъка на орнитологично важните места в България, заедно с Природен парк „Русенски Лом”. В резервата се срещат няколко вида кълвачи, бял щъркел, гривеста и ръждива чапла; от дневните грабливи птици- петнистият орел, осоядът, обикновеният мишелов, соколът орко, големият и малък ястреб; от совите- горска ушата сова и чухалът.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.