Изградена е лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в Поддържан резерват „Сребърна”

В Поддържан резерват „Сребърна”, на мястото на съществуващия полуразрушен наколен понтонв местността „Пристана на лодките”, е изграден  нов понтонен кей/лодкостоянка.  Комисия, съставена от експерти на РИОСВ-Русе,  прие на 17 октомври  работата на изпълнителя „Стройпроект” ООД гр. Силистра.

Новата лодкостоянка е изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон. Конструкцията й няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като същевременно ще създава възможност за целогодишно ползване, с цел удобно качване и слизане на обслужващия персонал и научни специалисти.

Пристанът за лодки е проектиран за ниски плавателни съдове. Едновременно могат да се обслужват 2 броя лодки. Плаващата рампа има обща дължина 36 метра, а максималният наклон при най-ниски води е около 10 %. За да може да се ползва при средно високи води началото на рампата при бреговата опора е проектирана на кота +11,50 метра.

От съществуващия пожарен път до бреговата опора е изграден пътен подход. Понтонът за лодки  е застопорен с два броя опори и 4 двойки обтяжни въжета. Автор на техническия проект е „Архитрав” ЕООД – гр. Русе, а стойността за изграждане възлиза на  67 500 лв без ДДС.

Заедно с рехабилитацията на туристическата инфраструктура и възстановяване на противопожарните пътища с изграждане на лодкостоянката приключиха дейностите от частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” напроект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, който се изпълнява от Регионална инспекция по околната серда и водите – Русе. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.