Проведено е обществено обсъждане на Плана за управление на Р „Бели Лом”

IMG 7856 - CopyНа 8 декември 2014 г. в кметство с. Кривня, община Ветово се проведе обществено обсъждане на проекта на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”. Документът е разработен от „П-Юнайтед” ООД в изпълнение на  проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

На общественото обсъждане присъстваха представители на държавни институции, научни сътрудници, имащи отношение към опазване консервационната стойност на резервата, част от екипа, участвал в разработката, кмета на с. Кривня  и др.

По време на обсъждането бяха направени предложения и допълнения, които ще бъдат взети под внимание и отразени в плана.

Това е първият План за управление на резервата и в него са заложени 11 основни дейности, които ще бъдат изпълнявани за 10 годишен период след утвърждаването му от Министъра на околната среда и водите. Те са свързани с мониторинг на флората и фауната, информационно-образователни мероприятия, поддържане на пешеходните туристически маршрути и предложения за охрана и управление.

„П-Юнайтед” ООД е разработила самостоятелен План за управление и на ЗМ „Ломия”, която е бившата буферна зона на Резервата „Бели Лом”.

В едномесечен срок изпълнителят е длъжен да предостави протокола с всички постъпили становища, предложения и мнения за окомплектоване на документацията и изпращаното й в МОСВ.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.