Данните от експертната система за отчитане на водните нива са достъпни на интернет страницата на Поддържан резерват „Сребърна”

Данните, постъпващи от монтираната в края на месец август 2014 г. експертна система за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”, са достъпни на интернет страницата на адрес: http://www.srebarnalake.com.

Стойностите се предават към сървъра в управлението на резервата до 12 часа след тяхното измерване. В случай, че няма промяна, те не се презаписват. За всяка измерена величина се отразява в  CSV (comma separated values) файл. Данните в него са разделени със запетая. Тези файлове могат лесно да се обработват, използвайки всяка програма за анализ на данни (EXCEL, Matlab, PyLab и др.)

Експертната система се реализира в изпълнение на заложените мерки „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“.

Изпълнител на експертната система е СИГМА” ООД - гр. Русе. Тя е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим в резервата, а също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.