Logo
Печат на тази страница

Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена местност „Пеликаните” са изпратени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите

Актуализираният План за управление на ПР „Сребърна” и новият план на ЗМ „Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата) са изпратени в МОСВ за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба.

Плановете за управление на резервата и на защитената местност са разработени в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Разработките на плановете бяха поверени на екип специалисти от Обединение „Сребърна-Бели Лом”. 

В актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” са заложени мерки за бъдещото управление на резервата по отношение на хидрологичния режим, тенденциите във функционирането на екосистемите, проекти, свързани с подържащи и възстановителни дейности, спешни мерки за управление и зониране на резерватната територия. Предвидени са и мероприятия за възстановяване на екологичното равновесие, в резултат на навлизането и завладяване на големи площи във водното огледало от сивата върба и др. 

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.