Проведена е среща във връзка с пожароопасния сезон в ПР „Сребърна”

На 8 априлв административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна” е проведена работна среща за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, каквото представлява Поддържан резерват „Сребърна”.

 Периодът от 01.04. до 31.10.2015 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-180/18.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

Целта на срещата е да се обсъдят превантивни мерки и да бъдат съгласувани съвместните действия за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, създаване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене в резервата с представителите на заинтересованите страни - СЦДП – ТП „Държавно горско стопанство – Силистра”, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра, Община Силистра, Областна дирекция „Земеделие” – Силистра, кметства село Сребърна, село Ветрен, с. Айдемир, и представители на инспекцията.

По време на срещата е обсъдена предложената от РИОСВ – Русе схема за оповестяване при пожар, актуализирани са телефоните за връзка на всички заинтересовани страни, уточнена е необходимостта от провеждането на инструктаж с персонала на ПР „Сребърна”, природонаучния музей, гасаческите групи в селата Айдемир, Ветрен и Сребърна, който ще бъде проведен на 16  април.

Подобни срещи се провеждат и в общините Ветово и Цар Калоян за Резерват  „Бели Лом”  (области Русе и Разград). 

До съответните общини, в чийто землиища попадат ПР „Сребърна” и Резерват „Бели Лом” са изпратени писма за спазване на заповедта. Съгласно нея кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да  спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.