Актуализирани са схемите за оповестяване при пожар в Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”

В резултат на проведените срещи в началото на април във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост, са актуализирани *схемите за оповестяване при пожар. За територията на РИОСВ – Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна”и Резерват „Бели Лом”.

Схемите за оповестяване представляват алгоритъм за действие и актуални телефони на отговорните институции, в случай на възникване на пожар.

Важно е да са знае, че сигнали за подобни нежелателни инциденти на терени, в землищата на които попадат двата резервата, се подават на телефон 112, откъдето ще бъдат предадени на  компетентните служби  за предприемане на мерки. 

В срок до 30 април 2015 г. кметовете на общините Ветово, Цар Калоян, кметствата на с. Сребърна, с. Айдемир и с. Ветрен следва да уведомят писмено  РИОСВ – Русе за всички превантивни мерки, предприети за недопускане на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените територии.

* Схемата  за оповестяване при пожар на територията на  ПР „Сребърна” можете да видите тук

* Схемата  за оповестяване при пожар на територията на  Р „Бели Лом” можете да видите тук

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.