Обявявен е конкурс за младши експерт в ПР „Сребърна”

Регионална инспекция по околната среда и водите- Русе обявяви конкурс за младши експерт с място на работа в ПР „Сребърна”.

Минимални изисквания:

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

- образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър, придобито образование по специалност: биология или горско стопанство

-  професионален опит – не се изисква, ранг V младши

Допълнителни изисквания към кандидатите – езикова и техническа грамотност, предоставяне на препоръки

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността - осъществяване на  контролна и експертна дейност на територията на ПР „Сребърна”. Извършване на мониторинг на биологичното разнообразие в ПР „Сребърна” и на цялостното състояние на резервата. Оказва съдействие на външни екипи.

Основна заплата за посочената длъжност: младши експерт – 550,00 лв.

Начин на провеждане на конкурса - подбор по документи, тест и интервю

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - ДВ, бр.49/2012г.)
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификацияи правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • декларация по чл.17, ал. 2, т.1 от НПКДС
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  29.05.2015 г. включително. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, „Административно обслужване”, информационно табло и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.