Проведена е работна среща с местното население за представяне на дейността по почистването на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав

На 14 юли 2015 г., в Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе работна среща с преставители на РИОСВ-Русе, институции от гр. Силистра и местното население за представяне на дейностите, свързани с почистване на канала от наноси и саморасла растителност.

Това е една от последните основни дейности в частта  „Поддържащи и възстановителни дейности“  на  проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Представители на изпълнителя  – „Строител“ ООД поясниха, че  дейността ще се реализира на два етапа: прочистване на канала от саморасла растителност,  изпомпване на водата и частично укрепване със скална маса и възстановяване на компроментираните участъци от канала. Началото на дейностите съвпада с приключване на гнездовия период на къдроглавия пеликан, с оглед да не се безпокоят птиците.

Г-жа Светлана Иванова – ръководител на проекта подчерта ползите от реализацията на дейността. Почистването на канала ще доведе до безпрепятствено преминаване на водата при захранване на езерото със свежи води от река Дунав и оттока на органична материя. Тя припомни, че канълът е бил построен през 1994 г. и частично почистен през 2004 г. В актуализирания План за управление наподдържан резерват „Сребърна“, който предстои да бъде утвърден,  се предвижда в бъдеще изграждане на още един канал, който допълнително ще благоприятства поддържане на добър режим във водните площи на резеревата.

Жителите на с. Сребърна, присъстващи на срещата споделиха спомени за езерото и изразиха надежда, че реализацията на дейностите ще окажат благоприятно влияние върху екосистемите в резервата. Те поставиха въпроси, свързани със спортния риболов в езерото и развитието на туристическия потенциал на с. Сребърна.

 Работите по укрепване на канала ще приключат в рамките на  50 дни.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.