Осъвременена и допълнена е „Червена книга на Република България”

Осъвременена и допълнена  е  „Червена книга на Република България”. В подготовката на съвременното издание се включиха учени от институтите на БАН (ботаници, зоолози, миколози и еколози), специалисти от Софийския и Пловдивския университет, ВЛТУ, природозащитници от БДЗП, „Зелени Балкани”, „Природен фонд” и други неправителствени природозащитни дружества и организации.

В новото издание степента на застрашеност на видовете е определена, съгласно новите критерии на Световния съюз за защита на природата (IUCN). От 2000 г. IUCN въведе нова, съвременна и по-прецизна категоризация на степента на застрашеност на видовете растения, гъби и животни, които позволяват по-обективно определяне на природозащитния им статус и унификация в международен аспект. Вместо досегашните 3 категории (изчезнали, застрашени и редки), вече съществуват 7 категории на степен на застрашеност, а именно: изчезнали, критично застрашени, застрашени, уязвими, почти застрашени, слабо засегнати и с недостатъчно данни.

Подготовката и издаването на осъвременена и допълнена „Червена книга на Република България” се налага от настъпилите промени в обществено-политически и икономически план, които доведоха и до засилване на антропогенните фактори върху живата природа и задълбочаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда. Интензивната урбанизация и разрастването на градовете, застрояването на много нови територии по Черноморското крайбрежие и във вътрешността на страната, интензификацията на транспорта, замърсяването на вътрешните водоеми и нови територии с индустриални и битови отпадъци, увеличаването на бракониерството и др. са мощни негативни фактори върху богатото и специфично биологично разнообразие на България. Специалистите ботаници, миколози, зоолози, лесовъди, хидробиолози, еколози и др., както и много природозащитни организации с тревога и все по-активно през последните години обръщат внимание върху сериозните промени в състоянието на българската флора и фауна и на естествените местообитания (хабитати), довели до изчезване или обезпокоително намаляване на числеността на много видове растения, гъби и животни, обитаващи страната ни.

Актуалните данни в предлаганата Червена книга ще допринесат за осигуряване на широка обществена подкрепа на усилията за опазване на българската природа и нейния разнообразен жив свят.

Червена книга на Република България на български език

Червена книга на Република България на английски език

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.