Успешно приключва проектът на РИОСВ-Русе „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Всички заложени цели по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе са реализирани успешно. Резултатите бяха представени днес на пресконференция в Силистра пред представители на местната власт, държавни институции и медии от ръководителя на проекта Светлана Иванова. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (BG161PO0005/11/3/3.2/05/26), която е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Стойността на проекта е  3 642315.78 лв.

Актуализиран е Планът  за управление на ПР „Сребърна” и са изготвени такива за   резерват „Бели Лом”, Защитена местност /ЗМ/ „Пеликаните” и ЗМ „Ломия”. Това е част от процедура, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба.  В плановете за управление са заложени мерки за бъдещото управление на защитените територии, тенденциите във функционирането на екосистемите им, мониторинг на биологичното разнообразие, предложения за проекти, свързани с подържащи и възстановителни дейности, спешни мерки за управление и зониране на резерватните територии.

Редица нововъведения, изпълнени по проекта ще облекчат работата на служителите в ПР  „Сребърна“. Това включва обособяването на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, който предоставя  on-line наблюдение и представяне на актуална информация за територията на  резервата в реално време. Чрез монитори на обществени места в Русе, с. Сребърна и град Силистра, а по-късно и чрез самостоятелната интернет страница (www.srebarnalake.com) автентични кадри от живота на обитателите на резервата включително и от пеликанската колония ще станат достояние на широката публика. Внедрената   експертната система за отчитане на водните нива, подпомага  успешното  управление на водния режим в резервата и  „алармира” при  критично ниски нива на водата в езерото. Приключва работата по почистване на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване на засегнатите участъци. Тази дейност е от излючително значение за  хидрологичния режим. Отстранени са пропаданията и компроментираните участъци на противопожарните пътища. Изградена е нова лодкостоянка и са обозначени зоните за спортен риболов.

Посетителите на ПР „Сребърна“ вече  започват разходката  си в изцяло ремонтиран и обновен Природонаучен музей в едноименното село.  Сградата на музея е оборудвана с нови витрини, изцяло преаранжирани с препарати на характерните  оботатели, а новите  фотоси пресъздават красотата на резервата в четирите сезона на годината.  Осъвременена е  библиотеката и заседателната зала. Външна рампа  и специализиран асансьор осигуряват  лесен достъп на хора с увреждания.

Съществуващата туристическа инфрастуктура в ПР „Сребърна“ е възстановена, в Р „Бели Лом“ са поставени нови беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Обновени са информационните табла, които да обогатяват познанията на любителите - орнитолози.

Самостоятелна интернет страница на резервата, издадените информационно –образователни пакети,  3- Dмакет др. рекламни материали целят популаризирането на двата резервата като място за познавателен туризъм и общение с природата.

Информация за изпълнанието на проекта по дейности

Презентация за преставянето на проекта

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.