Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“

Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от РИОСВ-Русе.  

Планът за управление на резерервата е първият официален документ, регламентиращ дейностите по управление на защитените територии. Те ще се изпълняват в рамките на 10 годишен период и  са свързани с мониторинг на флората и фауната, информационно-образователни мероприятия, поддържане на пешеходните туристически маршрути и предложения за охрана и управление.

В Плана на ЗМ „Ломия“, обявена за буферна зона на резервата, са заложени мерки за управление на териториите около него, които да намалят ефекта от човешката дейност върху неговата територия.

Резерватът  „Бели Лом“ попада в границите на областите Русе и Разград. Обявен е с цел опазване на характерни за Лудогорието широколистни горски екосистеми. В него са установени защитени видове земноводни, влечуги, бозайници. Той е обитаван от около 70 вида птици, основна част от които са пойни, което е допринесло за включването му в списъка на орнитологично важните места в България, заедно с Природен парк „Русенски Лом”. В „Бели Лом“ се срещат няколко вида кълвачи,  бял и черен щъркел, гривеста и ръждива чапла, а от дневните грабливи птици- петнистият орел, осоядът, обикновеният мишелов, соколът орко, големият и мълък ястреб; от совите- горска ушата сова и чухалът.

Заповед № РД-703/23.10.2015 г., ДВ бр. 86/2015 г. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.