В срок до 20 януари 2016 година билкозаготвителите трябва да представят годишни отчети

До 20 януари на 2016 година лицата, които осъществяват  билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчети в съответните регионални инспекции  за предходната година.

Отчетите могат да се подадат и  в свободна форма. Те следва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи  от съответните общини или горски стопанства. Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на  количествата добивани билки за съответния регион и  състоянието на естествените им находища.  

На територията на РИОСВ – Русе има регистрирани 128 пункта, от които 30 в Област Русе, 38 в Област Силистра и 60 в Област Разград. 

Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева юридически лица за непредставяне на отчети. Това е и едно от честите нарушения на специализирания закон. През 2015 година експертите на РИОСВ-Русе са съставили 18 акта за установяване на административни нарушения. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.

Билкозаготвителите от контролираната територия, които желаят да участват в разпределянето на количества билки, получени от естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, е необходимо да подадат заявление в РИОСВ-Русе в срок до 31.12.2015 г. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.