Многобройни ята от зеленоглави патици са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Зеленоглавата патица е от водолюбивите птици с най-висока численост, наблюдавана по време на 40-тото издание на Среднозимното преброяване за територията на РИОСВ-Русе, проведено на 16-17 януари тази година. В мониторинга участие взеха експерти по биологично разнообразие, представител на Българското дружество за защита на птиците – Шумен и доброволци.

Среднозимното преброяване се осъществи на предварително определени погледни точки по поречието на река Дунав от местността „Стълпище“ до град Русе и край влажните зони от гр. Тутракан до гр. Силистра.

 За област Русе от зеленоглавата патица са отчетени над 9600 екземпляра, следвани от речната чайка, малкия и голям корморан. За област Силистра най-големи струпвания на птици са наблюдавани в незамръзналите участъци в Поддържан резерват „Сребърна“ – над 2000 броя зеленоглави патици, 200 лебеда, около 60 къдроглави пеликана, водни кокошки и 6 сиви гъски. По време на преброяването не са наблюдавани птици от вида  голяма белочела гъска, зимуващи в България. С началото на снеговалежа птиците нямат възможност да се изхранват със семена от близките обработваеми земи.  Много водолюбиви птици са наблюдани в участъка от река Дунав до Защитена местност „Блатото край с. Малък Преславец“.

В момента поради ниските температури голяма част от водоемите  са замръзнали и водолюбивите птици използват река Дунав като хранителна база.

           

Среднозминото преброяване на водолюбивите птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва по определена методика. За терторията на Р България то се осъществява на 50 водоема,  разположени в цялата страна, а не са само периферно по границите. Среднозимното преброяване се провежда в един и същ период от време, като целта е да се наблюдават птици от различни видове (не само защитени). Данните от него дават безценна информация относно числеността на водолюбивите птици и поведението им, състоянието на влажните зони,  климатичните промени и др.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.