Не са установени щети за биоразнообразието от пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“

Не са  нанесени щети на биологичното разнообразие от пожара в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в района на с. Нова Черна. Това са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършена проверка на терен на 10 февруари по  повод излъчен репортаж в сутрешен блок на национална телевизия.

В момента на проверката не е установено активно огнище и не са  наблюдавани пламъци и дим. Горяла е суха тръстика. Засегната площ е около 100 дка. Причината за инцидента най-вероятно е умишлен палеж и се изяснява от компетентните органи.

Все още не е започнал гнездовият период на характерните за влажната зона птици и не се наблюдава струпване на екземпляри в района.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ попада на територията на областите Русе и Силистра, с площ 5 952,349 дка. Тя е най-голамата влажна зона на територията на РИОСВ-Русе. Стопанисва се от Община Сливо поле, ДЛС „Дунав, Община Тутракан и ДГС „Тутракан“. Обявена е за защитена със Заповед № РД № 451/2001 г. на министъра на околната среда и водите.

Защитената местност е едно от международно значимите места за водолюбивите птици по поречието на река Дунав. На територията й са установени 188 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България. Част е от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.