46 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

Общо 46 проектаот територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ в конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Сред бенефициентите са 19 кметства, 5 общини,  10 учебни заведения и 12 детски градини. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Кампанията „За чиста околна среда“ цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни  тенденции, свързани с опазването на околната среда. По нея се  финансират проектни дейности пряко включени в учебния и възпитателен процес на младите хора.  С доброволния труд на гражданите ще се осъществяват инициативи по залесяване и облагородяване на площи, възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др. 

Утвърденият от министъра на околната среда и водите протокол с класирани проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.