На 30 април изтича срокът за подаване на уведомления в РИОСВ за пунктове за охлюви

Желаещите да организират пунктове за изкупуване на лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), трябва да подадат уведомление в РИОСВ-Русе до края на април.

Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели започва на 10 май и ще продължи до 30 юни включително.

Инспекцията осъществява  контрол по спазване изискванията на специализираната заповед  на министъра на околната среда и водите (РД-361/09.04.2004 г.), в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от охлювите. В нея са регламентирани още размерът на охлювите не по-малки от 28 мм в диаметър, начинът на съхранението им, наличие на  хладилни помещения, подходящ амбалаж и калибровъчно сито.

През 2015 г. са били регистрирани общо 16 пункта на територията на РИОСВ-Русе, като при проверките на място не е установено неспазване на цитираната заповед.

За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.