Изкуствено размножени птици бяха пуснати край язовира в Антимово

Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати вчера при язовира край с. Антимово, община Тутракан.  Птиците бяха освободени в природата в присъствието на експерти по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе.

Червените ангъчи са изкуствено размножени в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообрзие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН,  в с. Нова Черна, община Тутракан. Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на червени ангъчи, изпълнявана от института. Тази година две възрастни двойки са излюпили 16 малки. Останалите млади птици  ще бъдат освободени, след като укрепнат и са готови за самостоятелно оцеляване в природата.  

Червеният ангъч е прелетна птица, среща се в равнините на Европа и Азия. Предпочита широки и открити местности. Населява различни типове водни басейни. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието. Птицата е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.