Уточнени са границите на зоните за бъдещото сертифициране на биосферен резерват „Сребърна“

На работна среща, проведена вчера в Община Силистра са уточнени границите на зоните относно бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“ съгласно стратегиите от Севиля за развитие на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на Защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“ и „зона за развитие“, обхващаща всички населени места на територията на община Силистра.

            Участниците в срещата от Министерството на околната среда и водите, Националния комитет „Човек и биосфера“, РИОСВ-Русе, Община Силистра, държавни институции и Българската фондация „Биоразнообразие” са разпределили задачите си за изготвяне на апликационната форма за  сертифицирането на Сребърна. Следващата среща ще се проведе през втората половина на месец юли.

Почти 40 години 16 български биосферни резервати, сред които и „Сребърна”, са изпълнявали „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.  Концепцията за биосферните резервати се е развила като първоначалната функция  от „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието”, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси. Съвместяването на биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.

      

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.