Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години.

Съгласно оценката на специалистите, на територията на резервата са регистрирани 6 чужди животински вида. Това се представители на клас риби (ихтиофауната) – бял амур, бял толстолоб, псевдоразбората, китайски поспаланко, слънчева риба и американски сом. Тези риби са навлезли във водните площи на резервата от река Дунав при високи нива на водите.

От групата на земноводните и влечугите (херпетофауната) не са регистрирани инвазивни видове на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.

По отношение на растителните видове на територията на резервата се наблюдават инвазивни видове като сива върба, явор-недунго, пенсилвански ясен и аморфа. В миналото тези растения са използвани за брегоукрепване и борба с ерозията, но са се приспособили бързо към условията и създават предпоставка за ограничаване развитието и разпространението на местните видове.

С цел намаляване на негативното им влияние РИОСВ – Русе изпълни проект за залесяване с местни видове в ПР „Сребърна“ през 2011 г. Със средства по ОП „Околна среда“  на територията на Поддържан резерват „Сребърна“  са залесени 332 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст и летен дъб. Методът „пречупване“ на инвазивни растителни видове е приложен върху площ от 64 дка, а „опръстеняване“ върху площ от 343 дка.Отстранени са инвазивните видове, които са установени през пролетта на 2011 г. след провеждането на първоначално теренно изследване с цел намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации.

Новият план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ е внесен в Министерство на околната среда и водите за утвърждаване от министъра.

 

 

 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.