Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст, листа и клони. Отстранената растителност е изнесена от сервитутите на пътищата. Осигурена е добра видимост и проходимост на противопожарните пътища. Извършените дейности са от изключителна важност за осигуряване проходимостта на специализираните автомобили в случай на пожар в защитената територия. В заключителен етап са поддържащите дейности и в колонията на къдроглавия пеликан в резервата. Почистени са около 3 дка стара тръстика, за да се осигури безпрепятственото изграждане на гнездата на защитените птици. Изгражда се и нова наколна платформа. Извършените дейности са част от изпълнението на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна“.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.