Ограничават се достъпът и любителският риболов в три водоема на територията на РИОСВ – Русе

На териториите, контролирани от РИОСВ – Русе - Поддържан резерват „Сребърна“ (област Силистра),  Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ (области Русе и Силистра) и рибарниците край с. Мечка (област Русе), съгласно заповед на министъра на земеделието и храните се ограничават достъпът на външни лица и извършването на любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. Съгласно заповедта се изисква и засилен контрол от държавните органи, съвместно с орнитоложките дружества. 

Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение. Голяма част от водната повърхност на езерото е покрита с  лед. Около необледените участъци  се скупчват ята от ням лебед, обикновена лиска, а в късните часове се наблюдават големи белочели гъски. 

РИОСВ няма компетенции при епизоотична обстановка. При необходимост, тя може да оказва съдействие на ОДБХ и на другите заинтересовани страни.

*Заповед РД 09-1024/29.12.2016 г. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.