Влажните зони на територията на РИОСВ-Русе са покрити с лед

Ниските температури са причина за замръзване на голяма част от водоемите на територията на РИОСВ-Русе, които са хранителна база и място за почивка на зимуващите птици.Това е основната причина зa по-ниска численост на водолюбивите птици по време на проведеното тази година 41-ово среднозимно преброяване.

Експерти на РИОСВ-Русе съвместно с екип на Българското дружество за защита на птиците отчитаха числеността  в 7 преброителни пункта - местността „Стълпище“, пристана на с. Пиргово, четири точки по поречието на река Дунав в гр. Русе и Поддържан резерват „Сребърна“.

Най-висока численост е отчетена при видовете каспийска жълтонога чайка – 525,  зеленоглава патица - 361 и голяма белочела гъска -119. Експертите са преброили 56  лиски, 38  кафявоглави потапница, 29 голям и 7 малък корморан.

По време на мониторинга са преброени 28 къдроглави пеликана. Птиците търсят храна по река Дунав, тъй като езерото „Сребърна“ е сковано от лед. Заснежена е цялата водна повърхност и прилежащите територии. По време на преброяването в „Сребърна“ са наблюдавани 8 екземпляра от вида ням лебед, целогодишно обитаващи резервата.

Данните от преброяването ще бъдат изпратени в Изпълнителна агенция по околна среда.

 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.