На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от природни бедствия“.

В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Влажните зони заемат сравнително малка част от територията на България, приблизително 0.8%. Те имат висока природозащитна стойност, тъй като са местообитания на голям брой защитени растителни и животински видове.

Влажните зони са чувствителни към човешките въздействия. Основните заплахи и отрицателни последствия са в резултат от пресушаване на заливни речни тераси, блата и стари речни корита, промени във водния режим, замърсяване от индустриален, селскостопански и др. характер, приток на седиментии биогенни елементи, бракониерство, безпокойство на птиците и др.

            За територията на РИОСВ – Русе в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен  Поддържан резерват „Сребърна“. Наред с Комплекс Ропотамо, Атанасовско езеро, Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Комплекс Беленски острови, Остров Ибиша, Пода, Комплекс Поморие, Езеро Вая (Бургаско езеро) и Комплекс Драгоманско блато, Сребърна е местообитание на редки и защитени водолюбивии птици.

Обявен е за резерват през 1948 г. През 1983 г. обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО на световното природно и културно наследство. Природозащитният му статус е променен през 1999 г. от строг на поддържан резерват, за да се позволят дейности за управление на влажната зона.

Защитена зона „Сребърна” е включена в общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивите за птиците и местообитанията.

Животинският свят включва 139 растения, 6 вида безгръбначни, 24 вида риби, 10 вида земноводни и 11 вида влечуги и 41 вида бозайници с консервационна значимост. От общо 223 вида птици, между 127 и 140 са гнездящи, 94 са зимуващи и мигриращи, 65 са от Червената книга на България, 90 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC).

Гнездящите къдроглави пеликани, малки корморани, белоока потапница и ливадния дърдавец са  световно застрашени. По време на зимуване и миграция в Сребърна се срещат още 4 световно застрашени вида: малка белочела гъска, червеногуша гъска, тръноопашата потапница и морски орел.

Потенциални Рамсарски места и други влажни зони с национално значение на контролираната от РИОСВ – Русе територия са Рибарници Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Влажните зони са част от нашето природно богатство. Те са специфични типове екосистеми, чието съществуване и функциониране носи редица екологични, социални и икономически ползи.

Съвременният подход за опазването и управлението им включва понятието „екосистемни услуги” – целия набор от материални и нематериални ползи за хората и обществото.

            Наред с всичко това влажните зони предлагат на природолюбителите чудесни възможности за туризъм, привличайки ги с естетическата стойност на пейзажа и богато биоразнообразие.

В материала са използвани данни от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.