Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки през първите два месеца на годината

РИОСВ - Русе извърши 141 контролни проверки през януари и февруари. 51 от тях са планови, а 90 – извънредни. Това сочат данните от обобщения отчет за контролна дейност от началото на годината. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатираните нередности. 

За установени административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ - Русе са издадени 4 наказателни постановления за съставени актове от миналата година,  с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 17 400 лв.  

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции са 110 800 лв., а 55 986 лв. са събраните средства по еднократни и текущи санкции, наложени за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения.

            За периода е постъпила една жалба, която е препратена по компетентност на Община Русе. През месеците януари и февруари 2019 г. са постъпили общо 78 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. По 35 от сигналите са извършени проверки. Основателните сигнали са 23, неоснователните са 35 и 20 са препратени по компетентност. Сигналите касаят неприятни миризми в градовете Русе и Силистра, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в това число и битови, и замърсени с отпадъци терени, замърсяване на водите на река Русенски Лом и на река Дунав в участъците на градовете Русе и Силистра, прилепи в безпомощно състояние и др.

Пълният текст на справката за контролната дейност на инспекцията е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Оценете
(1 глас)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.